Барање за пренос

БАРАЊЕ ЗА ПРЕНОС

Барање за пренос на удели од еден во друг инвестициски фонд управуван од страна на КБ Публикум инвест АД Скопје, инвеститорите можат да ги достават лично во седиштето на Друштвото.

Доколку поднесувате Барање за пренос, потребно е приложување на документ за лична идентификација (лична карта или пасош).

Барање на пренос